ترکیبی:
قدیم | شریف | تفسیری
× ابتدا نامها در انجیل درباره ما تماس با ما کمکهای مالی

« صرفا کلمه یا قسمتی از جمله مورد نظر خود را تایپ کرده و سپس روی ترجمه مورد نظر خود کلیک کنید. »